آلمان - اسکاتلند، عملکردی مقتدرانه یا محکی غیرجدی از میزبان؟ آلمان در بازی افتتاحیه پیروزی پرگل قدم اول را محکم برداشت، مثلث خط حمله هر سه گلزنی کردند. آلمان با آرایش ۱-۳-۲-۴ بازی را شروع کرد، در فاز دفاع همانطور که قابل پیش بینی بود ما پرس سنگین از جلوی محوطه جریمه با هدف تکل زدن را از آنها دیدیم (آمار PPDA آلمان ۶.۷۵ بود که نشان می‌دهد ژرمن‌ها در ۶۰ متر ابتداییِ پرس در زمین حریف،...